Welkom

Samen sterk

De Triade is een school voor speciaal basisonderwijs. Een triade is een driehoek, waarvan ieder punt een symbolische betekenis heeft, in dit geval de opvoeding van het kind. Het eerste punt staat voor het kind, het tweede punt voor de opvoeders en het derde voor de leefwereld van het kind. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het welbevinden en de prestaties van de leerling.

De Speciale school voor Basisonderwijs De Triade

De Triade is een school voor speciaal basisonderwijsonderwijs.

Het onderwijs op sbo De Triade is bedoeld voor kinderen van wie volgens een vastomlijnde procedure vaststaat dat zij speciale pedagogische en/of didactische onderwijsbehoeften hebben die een reguliere basisschool niet kan bieden. Het onderwijs op De Triade wordt zo veel als mogelijk afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en de onderwijsbehoeften van het kind.

De Triade moet voor onze leerlingen een vertrouwde plek zijn.

Een plek waar rust heerst, waar je ontspannen en geconcentreerd kunt leren en werken.

De visie van de school

In de ontwikkeling van de jonge mens staan relatie, competentie en autonomie centraal.

Wij hebben hoge verwachtingen van de mogelijkheden van kinderen en hebben daar alle vertrouwen in.

Dat betekent dat leerkrachten:

  • de leerlingen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen door voortdurende ondersteuning en stimulans te bieden.
  • uitstralen: “Ik kan iets, ik ben iemand” en dit uitdragen aan leerlingen en ouders.
  • het eigene van iedere leerling respecteren en haar/zijn gevoelsleven, eigenwaarde en zelfvertrouwen beschermen.
  • de leerlingen verantwoordelijkheid leren dragen op school en daarbuiten.
  • de leerlingen leren een positief kritische houding tegenover zichzelf te ontwikkelen.
  • de leerlingen leren samenwerken, opdat ze constructief kunnen gaan deelnemen aan de maatschappij.
  • de leerlingen veiligheid bieden en zoveel mogelijk zelfstandig en weerbaar maken.
  • de leerlingen laten leren van fouten en conflicten.
  • de vertrouwensrelaties met ouders zien als een voorwaarde om in elkaars verlengde samen te werken aan de ontwikkeling van het kind.

Dat betekent dat leerlingen aan de volgende voorwaarden moeten kunnen voldoen:

  • Zij kunnen profiteren van instructie, leiding en begeleiding van de leerkracht, er is sprake van beïnvloedbaarheid.
  • Leerlingen zijn in staat om gedurende bepaalde momenten af te zien van direct contact of ondersteuning van de leerkracht, er is sprake van een mate van zelfstandigheid.
  • Leerlingen kunnen functioneren in een groep van ongeveer 15 leerlingen.

Passend Onderwijs, Past

Passend Onderwijs is niet alleen een optelsom van wetswijzigingen, het staat ook voor een andere manier van kijken naar kinderen, een andere manier van bepalen wat een leerling nodig heeft.

Als een leerling meer nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen dan een school in de basisondersteuning kan bieden, kan extra ondersteuning geboden worden.

Dit kan betekenen dat een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van de Commissie van Toelating (CvT) krijgt, waarmee de  plaatsing  op een school voor speciaal basis onderwijs mogelijk wordt.

De extra ondersteuning sluit aan bij de (buurt)teams jeugd en gezin: één kind, één gezin, één plan.

De Triade vervult met haar expertise een belangrijke rol in de zorgplicht van het bestuur voor al haar ingeschreven leerlingen. Het bestuur van Comprix heeft de volgende doelstelling onderschreven: “Het realiseren van een samenhangend geheel van onderwijsvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met de sbo scholen en wel zodanig, dat alle leerlingen een optimaal en ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. “

De Stichting Comprix maakt deel uit van het samenwerkingsverband Friesland PO 2101,

Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden.