0561 - 612294A. Veenstrastraat 27, 8471 AW Wolvegadetriade@comprix.nl

De medezeggenschapsraad (MR) op de Triade

Mogen wij ons even voorstellen:

Graag willen wij, middels deze brief, onszelf aan u voorstellen en vertellen wat wij als medezeggenschapsraad (MR) allemaal doen.

De MR is gekozen door ouders en leerkrachten en bestaat uit zes leden, te weten: drie ouders en drie leerkrachten.

De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel.

De raad zoekt naar mogelijkheden om deze belangen te verenigen met de wensen van het bevoegd gezag, in ons geval is dat Comprix.

MR-leden nemen voor een periode van drie jaar zitting in de MR.

De MR vergadert zes keer per jaar. U vindt de data in de Jaarkalender.

U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

Daarvoor u hoeft zich alleen aan te melden bij de voorzitter en/of secretaris.

In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de school.

Een greep uit de onderwerpen die in de MR besproken worden:

• schoolplan

• vakanties

• begroting

• formatie

• schoolgids enzovoort

De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht.

Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd móet worden, bijvoorbeeld over het schoolplan, en onderwerpen waarover de MR een advies uitbrengen, bijvoorbeeld bij deelname aan een onderwijskundig project.

Om standpunt instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school. Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de MR een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen.

Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan directie of het bestuur van Comprix over allerlei onderwerpen.

Daarnaast denkt de MR mee over de ontwikkeling van de hierboven benoemde beleidsterreinen binnen de school.

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld leerlingenzorg, veiligheid, formatiezaken, leeraanbod, welke leerkrachten en directieleden worden aangesteld.

De MR-vergaderingen bieden dus ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen en er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen.

Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk contact te hebben meteen lid van de MR.

De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s).

Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind.

Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft.

Heeft u nog vragen kunt u contact opnemen met de MR op MR@triade.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de MR,

Jan Lolkema(voorzitter) en Haron van der Velde(secretaris).